Kommittéer

  Klubbhusnämnd
Sammankallande Anders Ivarson
Suppleant Ulf Eriksson
Suppleant Håkan Fridén
Suppleant Bernt Malt
Långökommitté
 Sammankallande Per Olsson
  Ledamot Chris Hall
  Ledamot  Roger Jansson
Eskaderkommitté
 Sammankallande Vakant
 Ledamot Vakant
 Ledamot Vakant
Festkommitté
 Sammankallande Christian Kerker
Båtsamverkan
Sammankallande Viveca Egéus
Valberedning
 Sammankallande C Anki Gelin Ivarson
 Ledamot A Vakant
 Ledamot B Ulf Eriksson & Stefan Andersson
 Ledamot D Vakant
 Ledamot E Tomas Karlsson
Revisorer
 Sammankallande Rickard Nyrén
  Ledamot  Anders Birgersson
Plakettnämnd
 Sammankallande  Petter Asplund