Kommittéer

  Bryggnämnd
Bryggchef Jan Weman
Vice bryggchef Gunnar Styrud
Brygga A
Fogde Berndt Dröschmeister
Vice Christer Eriksson
Brygga B
Fogde Göran Svensson
Vice Per Ohlsson
Brygga C
Fogde Jonas Bäckström
Vice Arne Svensson
Brygga D
Fogde Richard Nyrén
Vice Per Tavander
Brygga E
Fogde Per Åberg
Vice Svante Persson
Klubbhusnämnd
Sammankallande Anders Ivarson
Suppleant Ulf Eriksson
Suppleant Håkan Fridén
Suppleant Bernt Malt
Suppleant Peo Sund
Långökommitté
 Sammankallande Per Olsson
  Ledamot Chris Hall
  Ledamot  David Hägg
Eskaderkommitté
 Sammankallande Vakant
 Ledamot Vakant
 Ledamot Vakant
Festkommitté
 Sammankallande Vakant
Båtsamverkan
Sammankallande Viveca Egéus
Valberedning
 Sammankallande C Leif Viskari
 Ledamot A Leif Viskari
 Ledamot B David Hägg
Ledamot C Jonas ?
 Ledamot D Hanna Hall
 Ledamot E Tomas Karlsson
Revisorer
 Sammankallande Rickard Nyrén
  Ledamot  Anders Birgersson
Plakettnämnd
 Sammankallande  Petter Asplund